Disclaimer

GEBRUIKERSVOORWAARDEN
 

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van Buijs Groot Ammers Overslag BV bezoekt, als op alle informatie, publicaties en nieuwsberichten die op of via de website van Buijs Groot Ammers Overslag BV zijn te raadplegen.
 
Disclaimer
De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website, de publicaties en de nieuwsberichten is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Buijs Groot Ammers Overslag BV garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Buijs Groot Ammers Overslag BV is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard dan ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de publicaties, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door Buijs Groot Ammers Overslag BV worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. Buijs Groot Ammers Overslag BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

 

Buijs Groot Ammers Overslag BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Buijs Groot Ammers Overslag BV. Buijs Groot Ammers Overslag BV staat niet ervoor in dat de Informatie geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen dan Nederland en bij dit gebruik volledige naleving van lokale wetgeving plaatsvindt.
Buijs Groot Ammers Overslag BV beschermt de communicatie via e-mail en Internet zo optimaal mogelijk. Buijs Groot Ammers Overslag BV kan de beveiliging van dergelijke berichten en informatiestromen tegen manipulatie of misbruik echter niet garanderen. Buijs Groot Ammers Overslag BV raadt af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Buijs Groot Ammers Overslag BV te zenden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van manipulatie en misbruik van deze informatie.

 

Intellectuele Eigendom
De informatie op deze website en in de publicaties is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om (delen van) deze website en de publicaties, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van Buijs Groot Ammers Overslag BV en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buijs Groot Ammers Overslag BV.
 
Toepasselijk recht
Op deze website en gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruikersvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 
Wijzigingen informatie website en gebruikersvoorwaarden
De informatie en publicaties op deze website worden regelmatig aangevuld en/of aangepast. Buijs Groot Ammers Overslag BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzingen op de site en in deze gebruikersvoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

2011 © | Webbol